Reglement

Reglement Pink Walk?
De Pink Walk is een wandeltocht die georganiseerd wordt in Westerbork om meer onderzoek op gebied van behandeling, nazorg en lange termijneffecten van borstkanker mogelijk te maken. De Pink Walk is een wandelevenement zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

De organisatie van de Pink Walk beslist in situatie waarin dit reglement niet voorziet,

Artikel 1
Inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Artikel 2
Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden voor de Pink Walk zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Artikel 3
Met het inschrijven voor de Pink Walk verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

Artikel 4
De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven tijdens het wandelevenement op alle route’s van kracht.

Artikel 5
De deelnemer dient de instructies op te volgen van de organisatie gedurende het wandelevenement.

Artikel 6
De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start en/of finishtijden en –plaatsen te wijzigen of de Pink Walk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of ander calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van inschrijfgelden.

Artikel 7
Van de deelnemers worden verwacht dat zij geen schade toebrengen aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaten.
Het bestuur of de organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of verlies van bezittingen.