Reglement Pink Walk

Download reglement in PDF

Artikel 1
De Pink Walk & Run is een wandel- & hardloopevenement zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

Artikel 2
Inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, eventueel lunchdeelname gelden en het betaalde shirt. Van het deelnamegeld (€10,00 per persoon) komt €8,50 ten goede aan Pink Ribbon. Van de lunch (€10,00 per persoon) gaat € 8,50 naar Pink Ribbon en voor elk verkocht shirt gaat € 2,50 naar Pink Ribbon.

Artikel 3
Met het inschrijven voor de Pink Walk & Run verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

Artikel 4
Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden voor de Pink Walk  zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Artikel 5
De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven tijdens het wandelevenement op alle route’s van kracht.

Artikel 6
De deelnemer dient de instructies op te volgen van de organisatie gedurende het wandelevenement.

Artikel 7
De organisatie is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wandeltocht te halen, indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich onsportief cq onbehoorlijk gedraagt. Ook indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement, noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 8
Het meenemen van huisdieren (met uitzondering van aangelijnde hond) is niet toegestaan.

Artikel 9
Van de deelnemers worden verwacht dat zij geen schade toebrengen aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaten.

Artikel 10
De feitelijke toewijzingen van starttijden aan de deelnemers geschiedt door de organisatie.

Artikel 11
De deelnemers dienen voor 15.00 uur gefinisht te zijn. Echter de deelnemers die meelunchen dienen uiterlijk 13:00 uur gefinisht te zijn.

Artikel 12
De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start en/of finishtijden en –plaatsen te wijzigen of de Pink Walk & Run af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of ander calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van inschrijfgelden.

Artikel 13
Het bestuur of de organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of verlies van bezittingen.

Artikel 14
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.